Regulamin

DEFINICJE

Usługodawca – Modulus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 35/5, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) PL6761188405 oraz numer REGON 351093142, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000377707.

Platforma – platforma internetowa będąca własnością Usługodawcy dostępna na stronie internetowej o adresie: ownetic.com oraz wszelkie inne strony internetowe oznaczone lub współoznaczone marką Ownetic (w tym poddomeny, widżety i wersje dla telefonów komórkowych
i inne podobne funkcje, oraz multimedia, oprogramowanie, urządzenia i sieci, które istnieją obecnie lub zostaną dopiero wprowadzone), w ramach których świadczone są przez Usługodawcę Usługi na rzecz Użytkowników.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i posiada zdolność do czynności prawnych i działania w swoim imieniu i/lub reprezentująca innego Użytkownika lub Organizację na mocy upoważnienia do działania w imieniu odpowiednio Użytkownika lub Organizacji.

Organizacja – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca jednakże zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, reprezentowana przez właściwy podmiot na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Materiały – materiały i treści (w tym również stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego) udostępniane przez Użytkownika, do których Użytkownik posiada wszelkie prawa umożliwiające udostępnianie i rozpowszechnianie materiałów na Platformie, w tym: Obiekty, Kolekcje, informacje, opisy, komentarze.

Obiekt – plik graficzny, który można zamieścić w ramach konta, zawierający obraz posiadanego i kolekcjonowanego przez Użytkownika przedmiotu (przedmiotu fizycznego, cyfrowego).

Kolekcja – zbiór uporządkowanych Obiektów, wedle kategorii i innych funkcjonalności dostępnych na Platformie, o wyborze których decyduje Użytkownik w trakcie tworzenia tego zbioru, opatrzony dodatkowo informacją, opisem sporządzonym przez Użytkownika.

Usługa – udostępniona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika możliwość korzystania z Platformy Ownetic i jej funkcjonalności w ramach utworzonego przez Użytkownika konta.

Regulamin – niniejszy regulamin, który określa m.in. zasady korzystania z Platformy, prawa oraz obowiązki jego Użytkowników i Usługodawcy, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.

 

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I RODZAJE KONT

 1. Poprzez akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz poszczególnych Usługach dostępnych na Platformie, Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę zawartą na odległość na świadczenie Usług (zwaną dalej „Umową”).
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą środków dostępnych na Platformie, w szczególności Usługodawca świadczy następujące Usługi i udostępnia Użytkownikom:
 • możliwość założenia konta na Platformie,
 • możliwość korzystania z funkcjonalności dostępnych na Platformie,
 • możliwość otrzymywania newslettera.
 1. Usługodawca może udostępnić Użytkownikowi możliwość założenia następujących rodzajów konta:
 • konto indywidualne (zwane dalej „Kontem Indywidualnym”) – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Platformy przypisany konkretnemu Użytkownikowi. Zbiór ten istnieje pod unikalną nazwą (login), zabezpieczony hasłem i umożliwia Użytkownikowi dodawanie Obiektów i Kolekcji Użytkownika oraz zarządzanie nimi. W zbiorze tym gromadzone są dane Użytkownika i informacje o jego działaniach.
 • konto organizacji (zwane dalej „Kontem Organizacji”) – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Platformy przypisany konkretnej Organizacji, o ile taka funkcjonalność została udostępniona na Platformie. Konto Organizacji umożliwia uprawnionemu Użytkownikowi dodawanie Obiektów i Kolekcji Organizacji i zarządzanie nimi w imieniu Organizacji. W zbiorze tym gromadzone są dane i informacje o Organizacji i jej działaniach.
 1. Z chwilą dokonania rejestracji oraz zaakceptowania Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość weryfikująca, po potwierdzeniu jej otrzymania Użytkownikowi przekazany zostanie dostęp do konta, a wraz z nim:
 • dostęp do aktualnej informacji o świadczonej Usłudze,
 • możliwość korzystania z funkcjonalności udostępnionych na Platformie,
 • możliwość wglądu, edycji i poprawiania danych osobowych i innych informacji Użytkownika.
 1. Po zakończeniu rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Indywidualnego, w ramach którego ma możliwość korzystania z Usług i zamieszczania na Platformie Obiektów i Kolekcji oraz zarządzania nimi przy użyciu dostępnych na Platformie funkcjonalności.
 2. Usługodawca może udostępnić funkcjonalność założenia Konta Organizacji, Użytkownik będzie miał możliwość założyć Konto Organizacji z poziomu swojego Konta Indywidualnego lub poprzez wybranie odpowiedniej opcji, o ile ta jest dostępna, podczas rejestracji konta. Założenie Konta Organizacji wymaga posiadania Konta Indywidualnego.
 3. Konto Organizacji może założyć wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją konta, założeniem Organizacji i jej administrowaniem oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika.
 4. Użytkownik, o ile funkcjonalność będzie dostępna, będzie miał możliwość utworzenia więcej niż jednego Konta Organizacji.
 5. Użytkownik loguje się do Platformy za pomocą swojego loginu i hasła dostępu, a po zalogowaniu, o ile taka funkcjonalność została udostępniona na Platformie, może swobodnie przełączać się między kontami.

 

USTAWIENIA PRYWATNOŚCI NA KONCIE

 1. Użytkownik ma możliwość określenia widoczności poszczególnych Obiektów i Kolekcji, które zamieścił i/lub którymi zarządza. W zależności od wybranej opcji Obiekty i Kolekcje mogą być np. widoczne tylko dla samego Użytkownika lub widoczne dla wszystkich, w tym również osób nieposiadających konta na Platformie. O wyborze widoczności każdorazowo decyduje Użytkownik poprzez skorzystanie z funkcjonalności Platformy i wybranie odpowiedniej opcji z dostępnych w ramach tej funkcjonalności.
 2. Usługodawca może też udostępnić na Platformie funkcjonalność określenia widoczności samego konta Użytkownika.
 3. Usługodawca może też udostępnić na Platformie funkcjonalność generowania linku do wybranego Obiektu lub Kolekcji, który Użytkownik może przekazać dalej. Przy czym widoczność podlinkowanej zawartości będzie zgodna z ustawioną przez Użytkownika widocznością tych linkowanych Materiałów na Platformie.
 4. Usługodawca może też udostępnić na Platformie funkcjonalność generowania linku do wybranego Obiektu lub Kolekcji, który Użytkownik będzie mógł udostępnić i osadzić na innych serwisach, przez co osoby korzystające z innych serwisów będą mogły mieć do nich dostęp. O skorzystaniu z tej funkcjonalności każdorazowo decyduje Użytkownik.

 

NADAWANIE UPRAWNIEŃ DO KONTA

 1. Użytkownik ma możliwość, o ile taka funkcjonalność została udostępniona na Platformie, udzielić dostępu do swojego Konta Indywidualnego i/lub utworzonych przez niego Kont Organizacji innym Użytkownikom, poprzez określenie ich zakresu uprawnień zgodnie z możliwościami wskazanymi w funkcjonalności Platformy.
 2. Usługodawca może udostępnić możliwość nadania innemu Użytkownikowi równorzędnych uprawnień. O nadaniu uprawnień każdorazowo decyduje Użytkownik.

 

NEWSLETTER

 1. Użytkownik ma prawo za pośrednictwem Platformy zamówić bezpłatną Usługę polegającą na regularnym wysyłaniu przez Usługodawcę materiałów i informacji, za pomocą korespondencji elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, a w szczególności informacji i materiałów dotyczących funkcjonalności Platformy, dostępnych na niej Kolekcji oraz działalności Usługodawcy (zwaną dalej „Newsletterem”).
 2. Usługodawca może udostępnić też możliwość zamówienia bezpłatnego Newslettera magazynu Ownetic poprzez zapisanie się na stronie ownetic.com.
 3. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newslettera w każdym czasie. Rezygnacja z Newslettera będzie w możliwa poprzez kliknięcie w link „Rezygnuj” znajdujący się w mailu z Newsletterem. Usługodawca zaprzestanie świadczenia Usługi w terminie do 7 dni od dnia rezygnacji przez Użytkownika z Usługi.

 

USŁUGI DARMOWE I PŁATNE

 1. Użytkownik korzystając z Usług może czuć się bezpiecznie – Usługodawca, bez zgody Użytkownika nie naliczy żadnych prowizji ani opłat za użytkowanie Platformy, a korzystanie z wersji płatnych będzie w pełni dobrowolne. Podstawowa funkcjonalność katalogowania Kolekcji jest i na zawsze pozostanie darmowa.
 1. Tworzenie Kolekcji i gromadzenie materiałów graficznych o łącznej wielkości do 5 GB w ramach jednego konta jest i pozostanie bezpłatne.
 2. Po przekroczeniu tych 5 GB przestrzeni na dysku w ramach konta, Użytkownik będzie miał możliwość dokupienia miejsca wedle obowiązującego cennika, poprzez złożenie zamówienia na dodatkową przestrzeń w formie wiadomości mailowej przesłanej na adres e-mail: info@ownetic.com i opłacenie otrzymanej od Usługodawcy faktury proformy. Użytkownik może dokonać płatności za pośrednictwem konta PayPal lub tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy.
 3. Po otrzymaniu płatności Usługodawca wystawi fakturę VAT z tytułu świadczonej Usługi. Faktura VAT zostanie wystawiona i doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail Użytkownika. Po otrzymaniu płatności Usługodawca umożliwi Użytkownikowi korzystanie zakupionej Usługi.
 4. Usługodawca ma prawo rozwijać Platformę i może udostępniać kolejne funkcjonalności odpłatnie, przy czym żadne opłaty nie zostaną naliczone bez wiedzy i zgody Użytkownika.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik jest zobowiązany do podania pełnych i prawdziwych danych w trakcie rejestracji, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu rejestracji oraz do ich niezwłocznej aktualizacji w przypadku ich zmiany.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania hasła dostępu do swojego konta w tajemnicy, do jego zabezpieczenia przed nieautoryzowanym użyciem oraz nierozpowszechniania. W przypadku wykrycia nieuprawnionego użycia hasła lub nieuprawnionego korzystania z konta, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę wysyłając wiadomość e-mail na adres: report@ownetic.com lub poprzez funkcjonalność na Platformie, o ile taka jest dostępna.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności w ramach swojego konta dokonane z użyciem ważnego hasła dostępu Użytkownika oraz za działalność innych Użytkowników w ramach tego konta dokonanych na podstawie udzielonych im przez Użytkownika uprawnień.
 4. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych innym Użytkownikom i/lub w celu przesyłania Użytkownikom Platformy spamu i innych niezamówionych informacji.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do zamieszczania w ramach swojego konta Materiałów w wysokiej jakości.
 6. Użytkownik zobowiązany jest nie naruszać dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawna. W szczególności Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności intelektualnej. Przestrzeganie przepisów prawa, o których mowa powyżej, dotyczy wszystkich Materiałów, informacji, danych, baz i innych elementów rozpowszechnianych i udostępnianych przez Użytkownika (w tym również komentarzy i opinii). Użytkownik jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa również w zakresie nienaruszania dóbr osobistych.
 7. Platforma i jej elementy nie mogą być wykorzystane do propagowania przemocy, nienawiści, pornografii, dyskryminacji ani w jakikolwiek sposób, który narusza prawo (karne, cywilne, administracyjne). Użytkownik nie może zamieszczać na Platformie Materiałów zakazanych i niezgodnych z Regulaminem np. pornografii, Materiałów zawierających przemoc, treści obraźliwych i krzywdzących, naruszających prywatność innych osób, nieprzyzwoitych, niemoralnych, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, oszczerczych lub zniesławiających. Dotyczy to zarówno wszelkich materiałów graficznych, jak i zamieszczanych na Platformie opisów, informacji i komentarzy.
 8. Użytkownik zamieszczając Obiekty i Kolekcje zawierające treści wrażliwe, ale niebędące jednocześnie treściami zakazanymi na Platformie, np. nagość, sceny brutalne, jest zobowiązany do oznaczania ich jako Materiały dla dorosłych Użytkowników.
 9. Użytkownik ma możliwość zgłaszania Usługodawcy wszelkich naruszeń, w tym: naruszenia prawa własności intelektualnej, nieuprawnionego użycia konta, zamieszczenia treści zakazanych np. pornografii, przemocy, treści krzywdzących i obraźliwych lub zamieszczenia treści dla dorosłych bez oznaczenia jako treści wrażliwe, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: report@ownetic.com lub skorzystanie z funkcjonalności na Platformie, o ile taka jest dostępna.
 10. Użytkownik ma możliwość usunięcia konta i może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Usług. Wraz z usunięciem konta Użytkownik usuwa Konto Indywidualne oraz wszystkie Konta Organizacji, których jest jedynym Użytkownikiem wraz z wszystkimi zamieszczonymi w ramach kont Materiałami.
 11. Usługodawca może udostępnić na Platformie funkcjonalność dezaktywacji konta. Użytkownik będzie miał możliwość sam dezaktywować swoje konto, jeśli np. przez jakiś czas nie będzie chciał z niego korzystać. Użytkownik przez okres jednego roku będzie miał możliwość ponownej aktywacji konta, po upływie tego czasu konto zostanie usunięte.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, w przypadku gdy świadczona przez Usługodawcę Usługa jest wadliwa.
 13. Reklamacje należy składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@ownetic.com. Wiadomość powinna zostać przesłana z adresu e-mail będącego aktualnym loginem Użytkownika i powinna zawierać dokładny opis przedmiotu reklamacji wraz ze wskazaniem terminu stwierdzenia wady.
 14. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika wyłącznie na adres e-mail, z którego wysłał reklamację a który jednocześnie jest jego aktualnym loginem na Platformie.

 

PRAWA AUTORSKIE DO MATERIAŁÓW ZAMIESZCZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa do wykorzystania wszelkich Materiałów zamieszczanych na Platformie, w tym materiałów graficznych, zdjęć i wizerunków osób przedstawionych na zdjęciach, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej do Materiałów, którymi się posługuje. Uprawnienie o jakim mowa powyżej obejmuje w szczególności (choć nie wyłącznie) prawo do udzielania licencji, sublicencji, uprawnienie do publikacji Materiałów, ich udostępnienia, przechowywania, wyświetlania, zapisywania, modyfikowania, reprodukcji, tworzenia dzieł pochodnych oraz dystrybucji na stronach Platformy (łącznie z linkowaniem do stron) do celów związanych z Usługą (w tym też celem promocji Platformy).
 2. Użytkownik zamieszczając na Platformie Materiały nie przenosi na Usługodawcę praw autorskich do nich, ale w momencie zamieszczenia Materiałów udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji, obejmującej prawo do udzielenia sublicencji, prawo do ich publikacji, udostępniania, przechowywania, wyświetlania, zapisywania, modyfikowania, reprodukowania, tworzenia dzieł pochodnych oraz dystrybucji na stronach Platformy (łącznie z linkowaniem do stron) do celów związanych z Usługą (w tym też celem promocji Platformy). Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że udzielenie takiej licencji Platformie w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, w tym z tytułu praw autorskich, praw do wizerunku, dóbr osobistych, innych praw własności intelektualnej.
 3. Użytkownik udostępniając Obiekty i Kolekcje na Platformie w sposób publiczny wyraża zgodę na udostępnianie ich innym Użytkownikom, w tym osobom nieposiadającym konta na Platformie oraz wiązania ich z danymi profilowymi konta Użytkownika (np. imieniem i nazwiskiem, nazwą Organizacji, zdjęciem profilowym).
 4. Pełną odpowiedzialność prawną, zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, za wszystkie zamieszczone na Platformie Materiały oraz udzielone Usługodawcy licencje na te Materiały ponosi Użytkownik w przypadku czynności dokonywanych w ramach Konta Indywidualnego oraz Organizacja w przypadku czynności dokonywanych w ramach Konta Organizacji, w imieniu której działa upoważniony Użytkownik. W przypadku naruszenia przepisów obowiązującego prawa i/lub w przypadku roszczeń osób trzecich w stosunku do Usługodawcy a związanych z zamieszczonymi przez Użytkownika Materiałami, Użytkownik lub odpowiednia Organizacja zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczeń z tego tytułu, w szczególności poniesie w pełnej wysokości wszelkie koszty od chwili zgłoszenia roszczenia, w tym koszty ewentualnego procesu oraz odszkodowań.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik będący konsumentem, tj. osobą fizyczną, która korzysta z Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W tym celu powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy oświadczenie o odstąpieniu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail info@ownetic.com.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca jest zobowiązany zwrócić Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji konsumenta. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Użytkownika użyty w pierwotnej transakcji. Użytkownik jest zobowiązany podać wszelkie niezbędne informacje do zwrotu płatności.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

 1. Dla dobra Użytkowników Platformy oraz zachowania najwyższych standardów Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usług przy zachowaniu dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego. Zabrania się publikowania Materiałów naruszających prawa innych osób, w tym należne im prawa własności intelektualnej. W trosce o bezpieczeństwo Użytkowników i publikowanych przez nich Materiałów, Usługodawca umożliwia zgłaszanie naruszeń poprzez wysyłanie wiadomości na adres e-mail: report@ownetic.com lub poprzez funkcjonalność na Platformie, o ile taka jest dostępna, wraz ze wskazaniem powodu zgłoszenia.
 2. Usługodawca w przypadku otrzymania wiarygodnej informacji o naruszeniu i bezprawnym charakterze Materiałów lub związanej z nimi działalności niezwłocznie podejmie odpowiednie działania i uniemożliwi dostęp do tych danych, a w uzasadnionych przypadkach może także informację o naruszeniu praw przekazać właściwym organom.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 • rozwijania, modyfikowania i aktualizowania Usługi, co nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Użytkownika. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by dokonywane aktualizacje były rozszerzeniem lub uzupełnieniem wersji poprzedniej. Aktualizacje będą dostępne dla Użytkownika automatycznie,
 • czasowych przerw technicznych w świadczeniu Usług – przerw konserwacyjnych i aktualizacyjnych, a także przerw mających na celu rozwój Platformy, poprawienie jakości i bezpieczeństwa świadczenia Usług. Usługodawca dołoży starań w celu ograniczenia ewentualnych przerw do minimum i, o ile będzie to możliwe, dokonywania ich w czasie, w którym sprawi to najmniejsze niedogodności dla Użytkowników, a o planowanych przerwach poinformuje Użytkownika ze stosownym wyprzedzeniem,
 • zastosowania środków bezpieczeństwa – w trosce o bezpieczeństwo Użytkowników, w szczególnej sytuacji jego zagrożenia, Usługodawca ma prawo dokonać masowej zmiany niezbędnych danych dostępowych Użytkowników, a przede wszystkim haseł dostępowych, w celu przywrócenia bezpieczeństwa. W takim przypadku Użytkownik zostanie możliwie szybko poinformowany o konieczności nadania nowego hasła dostępu do konta,
 • weryfikacji prawa Użytkownika do reprezentowania podmiotu, dla którego utworzył Konto Organizacji i/lub którym zarządza, a w przypadku weryfikacji negatywnej lub braku możliwości potwierdzenia Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta Organizacji,
 • usuwania lub modyfikowania zamieszczonych przez Użytkownika Materiałów, zwłaszcza gdy naruszają one przepisy prawa i/lub są niezgodne z Regulaminem. Usługodawca ma też prawo do usuwania zamieszczonych przez Użytkowników Materiałów, które są niskiej, niewystarczającej jakości, a o usunięciu takich Materiałów jednostronnie decyduje Usługodawca.
 • zastosowania wobec Użytkowników, w przypadku naruszenia zasad Regulaminu oraz w przypadku otrzymania wiarygodnej informacji o naruszeniu lub otrzymania wezwania z urzędu, następujących sankcji:
  • oficjalne ostrzeżenie,
  • zablokowanie konta / kont,
  • usunięcie Materiałów Użytkownika i/lub usunięcie konta, tj. rozwiązanie umowy z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym
 • usunięcia nieaktywnych i dezaktywowanych kont wraz z całą zawartością, w przypadku, gdy nie były użytkowane przez okres minimum jednego roku. Usunięcie konta zostanie poprzedzone przesłaniem korespondencji elektronicznej na wskazany adres e-mail Użytkownika z wyznaczonym terminem na zalogowanie będące potwierdzeniem chęci dalszego korzystania z konta,
 • wyświetlania reklam – Usługodawca może wyświetlać na Platformie reklamy, zwłaszcza w usługach świadczonych bezpłatnie,
 • wycofania świadczonych Usług lub ich części, zwłaszcza usług oferowanych bezpłatnie, przy czym Usługodawca dołoży starań, by ze stosownym wyprzedzeniem poinformować Użytkowników o terminie wypowiedzenia świadczenia usługi,
 • sprzedaży w szczególności: Platformy w całości lub części, części przedsiębiorstwa oraz firmy, jak również do dokonania zmiany nazwy firmy, nazwy świadczonych usług, nazwy Platformy,
 • przekazywania Użytkownikom propozycji i rekomendacji Usługodawcy, w tym rekomendacji Obiektów i Kolekcji innych Użytkowników
 • Usługodawca ma prawo wysyłać do Użytkownika informacje systemowe dotyczące oraz bezpośrednio związane ze świadczoną Usługą w formie mailowej na wskazany przez użytkownika adres e-mail oraz w postaci notyfikacji wyświetlanych na Platformie,
 • zalogowania się – na prośbę Użytkownika – na jego konto, zwłaszcza w celu świadczenia wsparcia i pomocy technicznej oraz zdiagnozowania ewentualnego problemu,
 • dochodzenia praw na drodze sądowej, w tym dochodzenia odszkodowania w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • nieprawdziwe, niezgodne ze stanem rzeczywistym informacje, treści i dane, podawane przez Użytkowników na Platformie lub informacje o Użytkownikach udostępniane innym Użytkownikom. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za tożsamość i autentyczność danych Użytkowników, z którymi można wchodzić w interakcje w trakcie korzystania z Usług. Wszelkie dane Użytkowników są wprowadzane przez nich samych,
 • Materiały zamieszczane przez Użytkownika oraz ich udostępnianie i rozpowszechnianie innym Użytkownikom. Usługodawca, o ile nie otrzyma zgłoszenia o naruszeniu, nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników Materiałów (treści, materiałów, informacji, komentarzy),
 • niezawinione skutki spowodowane brakiem zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich i/lub ujawnieniem przez Użytkownika loginu lub hasła dostępu do konta osobom trzecim,
 • działanie Użytkownika, w tym za usunięcie jakichkolwiek Materiałów lub całego konta przez Użytkownika lub innych Użytkowników, jeśli usunięcie to było efektem posługiwania się ważnym hasłem dostępu i/lub na podstawie udzielonych uprawnień. A jeśli w wyniku ww. działania osoba trzecia dozna szkody (w tym również szkody niematerialnej) Użytkownik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu tego działania i zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności,
 • użytkowanie Platformy przez Użytkowników niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych i/lub korzystaniem z konta przez Użytkownika niezgodnie z zaleceniami Usługodawcy, a także wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Platformy, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Platformy zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • problemy techniczne spowodowane niespełnieniem przez Użytkownika wymogów technicznych i/lub brakiem dostępu do Internetu,
 • jakąkolwiek niesprawność systemu spowodowaną działaniem siły wyższej,
 • niezawinioną utratę danych Użytkowników zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowaną działaniem Użytkowników (w tym również Użytkowników, którym udzielono stosownych uprawnień), awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 1. W stosunku do Użytkownika, który korzysta z Platformy w sposób bezpośrednio związany z jego działalnością gospodarczą lub zawodową Usługodawca:
 • nie ponosi odpowiedzialności za trwałą albo czasową niemożliwość świadczenia Usługi oraz nienależyte świadczenie Usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy i/lub leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których świadczona jest Usługa, w tym wywołanych siłą wyższą, awarią sprzętu, systemów informatycznych lub nielegalną działalnością innych Użytkowników lub osób trzecich. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia lub niewykonanie Usług spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez czynniki wykraczające poza jego kontrolę opisane w zdaniu poprzednim,
 • nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne, pośrednie następstwa swoich działań lub zaniechań oraz za utracone przez Użytkownika korzyści, dane, straty finansowe, szkody pośrednie, szczególne i wtórne, moralne oraz odszkodowania z tytułu tych strat. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utratę zysków lub przychodów. Ograniczenie powyższe ma zastosowanie zarówno w zakresie odpowiedzialności kontraktowej jak również deliktowej,
 • nie gwarantuje stałej dostępności Usług, świadczenia ich w sposób nieprzerwany i bezbłędny, a także że Usługi i ich jakość spełnią oczekiwania Użytkownika oraz że wszelkie błędy lub usterki w Usługach zostaną poprawione.
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika, który korzysta z Platformy w sposób bezpośrednio związany z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, z tytułu wszelkich roszczeń w związku ze świadczoną na jego rzecz Usługą, w tym gwarancji i rękojmi, jest ograniczona do kwoty opłaty wniesionej przez Użytkownika za dostęp do tej Usługi.

 

PRAWA AUTORSKIE DO PLATFORMY

 1. Platforma Ownetic oraz świadczone w ramach tej Platformy Usługi są wyłączną własnością Usługodawcy. Wszelkie prawa majątkowe, w tym w szczególności prawa autorskie do Platformy w całości jak i części oraz oprogramowania i funkcjonalności udostępnianych za jej pośrednictwem, jak również prawa do znaków towarowych i nazw handlowych i inne prawa majątkowe przysługują Usługodawcy. Zabrania się korzystania bez uprawnienia z w/w materiałów Usługodawcy (w tym w szczególności kopiowania, powielania, rozpowszechniania itp.).
 2. Użytkownikowi, który posiada konto na Platformie, udziela się niewyłącznej, niezbywalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na polu eksploatacji obejmującym korzystanie z Usług świadczonych w ramach Platformy. Licencja zawarta jest na czas nieoznaczony lub do momentu usunięcia konta Użytkownika i rozwiązania Umowy.
 3. Użytkownik nie może korzystać z Platformy w zakresie szerszym niż opisany powyżej, w szczególności nie może dekompilować, deszyfrować, odtwarzać lub dokonywać prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania zawartych w oprogramowaniu Platformy. Niedozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych oprogramowania.
 4. Niedozwolone jest kopiowanie i naśladowanie całości lub części Platformy, interfejsów Użytkownika, w tym architektury informacji, koncepcji, wszelkich treści, tekstów, projektów graficznych (design), dzieł plastycznych, fotografii, logotypów, znaków towarowych, dźwięków i muzyki, animacji, zachowań i rozwiązań interfejsowych. Podlegają one ochronie wynikającej ze zwyczajów handlowych, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz różnych innych praw własności intelektualnej i praw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy powszechne dotyczące ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych.

 

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest:
 • posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet o minimalnej przepustowości 1 Mbit/s,
 • posiadanie przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript i Cookies w wersjach co najmniej:
  • Internet Explorer – w wersji najnowszej lub dwóch poprzednich,
  • Firefox – w wersji najnowszej lub dwóch poprzednich,
  • Google Chrome – w wersji najnowszej lub dwóch poprzednich,
  • Opera – w wersji najnowszej lub dwóch poprzednich,
  • Safari – w wersji najnowszej lub dwóch poprzednich,
 • posiadanie działającego konta poczty elektronicznej.
 1. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe/wadliwe działanie urządzeń i aplikacji wskazanych w pkt. 8 niniejszego paragrafu ani za działanie (lub zaniechania) systemu teleinformatycznego, którymi posługuje się Użytkownik.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin, o czym poinformuje Użytkowników z 14-dniowym wyprzedzeniem, a jednocześnie udostępni im nową wersję regulaminu lub jedynie zmienione treści Regulaminu, w postaci pozwalającej na ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca. Poinformowanie Użytkowników może być dokonane poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na Platformie i/lub przesłanie informacji o zmianie na adres poczty e-mail Użytkownika.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie ich opublikowania w sposób opisany w pkt. 1 niniejszego paragrafu lub w terminie podanym w informacji do Użytkowników. Zmiana treści Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte z tytułu korzystania z Usług płatnych.
 3. Podane przez Użytkownika dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Platformy.
 4. We wszystkich miejscach, w których mowa o Użytkowniku, zapisy stosuje się odpowiednio również do Organizacji.
 5. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa skutkować nieważnością całego Regulaminu, który w pozostałym zakresie będzie prawnie wiążący.
 6. Akceptacja Regulaminu dokonana przez Użytkownika oznacza akceptację każdego postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Wszystkie spory prowadzone z Użytkownikami korzystającymi z Platformy w sposób bezpośrednio związany z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, których nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy według prawa polskiego.
 8. W kwestiach pominiętych przez treść Regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz Prawa Unii Europejskiej i Prawa Międzynarodowego.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 2 lipca 2018 r.